Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου για υποψήφιους

Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου;

Η FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε. (που ανήκει στον όμιλο εταιρειών Froneri) δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

Η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν υποβάλλετε αίτηση και δηλώνετε το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρία μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε. είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ευθύνη να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, οφείλουμε να σας κοινοποιούμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Αρχές περί προστασίας των δεδομένων

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς πρέπει:

1. Να χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.

2. Να συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς, τους οποίους σας έχουμε εξηγήσει σαφώς, και να μην χρησιμοποιούνται με κανέναν άλλον τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς.

3. Να σχετίζονται με τους σκοπούς, τους οποίους σας έχουμε αναφέρει, και να περιορίζονται μόνο σε αυτούς τους σκοπούς.

4. Να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

5. Να διατηρούνται μόνον για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς, τους οποίους έχουμε αναφέρει.

6. Να φυλάσσονται με ασφάλεια.

Ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο, από τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα, των οποίων η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

Υπάρχουν «ειδικές κατηγορίες» ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Θα συλλέγουμε, θα αποθηκεύουμε και θα χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση:

· Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση.

· Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης σε κύριο ή/και επικουρικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης (όπως ΑΜΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΕΤ).

· Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και εφορία (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ).

· Αντίγραφο ταυτότητας ή/και διαβατηρίου και άδειας παραμονής/εργασίας.

· Πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων άδειας άσκησης επαγγέλματος, των συστάσεων και άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα ή συνοδευτική επιστολή ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης).

· Αρχεία σχετικά με την απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας, προϋπηρεσίας, ωρών εργασίας, αρχείων κατάρτισης και ιδιοτήτων μελών σε επαγγελματικές ενώσεις).

· Πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως το σύστημα εισόδου-εξόδου στον χώρο και το σύστημα ωρομέτρησης.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες «ειδικές κατηγορίες» ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση:

· Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό και τα πολιτικά φρονήματα.

· Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας που παρουσιάσατε ως μέρος των εγγράφων της αίτησης σας.

· Πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Πώς συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες σας;

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για υπαλλήλους, εργάτες και δανειζόμενο προσωπικό μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων, είτε απευθείας από τους υποψηφίους είτε κάποιες φορές από γραφείο εύρεσης εργασίας. Κάποιες φορές ενδέχεται να συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες από τρίτους, όπως ενδεικτικά πρώην εργοδότες.

Ενδέχεται να συλλέγουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη θέση εργασίας σας κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας στην εταιρία.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνον όταν επιτρέπεται από τον νόμο. Συνηθέστερα χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας.

2. Εάν οφείλουμε να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.

3. Εάν η χρήση είναι απαραίτητη για έννομα συμφέροντα δικά μας (ή τρίτου) και τα δικά σας συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν των πρώτων.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες πιθανόν είναι σπάνιες:

1. Εάν πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα σας (ή τα συμφέροντα άλλου προσώπου).

2. Εάν απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ή για επίσημους σκοπούς).

 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Χρειαζόμαστε όλες τις κατηγορίες πληροφοριών της παραπάνω λίστας, κυρίως για να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση και για να συμμορφωθούμε προς τις απορρέουσες από το νόμο υποχρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επιδιώξουμε έννομα συμφέροντα, δικά μας ή τρίτων, με την προϋπόθεση ότι τα δικά σας συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν των πρώτων.

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, όπως ενδεικτικά σε:

· Αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη ή τον διορισμό σας.

· Έλεγχο ότι έχετε νομίμως το δικαίωμα να εργάζεστε στην Ελλάδα.

· Πιστοποίηση της ικανότητάς σας να εργαστείτε.

Ορισμένοι από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας θα αλληλεπικαλύπτονται και ενδέχεται να συντρέχουν περισσότεροι οι οποίοι να δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Εάν δεν παράσχετε προσωπικές πληροφορίες

Εάν δεν παράσχετε τις σχετικές πληροφορίες όποτε σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας (όπως να καταβάλουμε την αμοιβή σας και να παρακρατήσουμε τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή να χορηγήσουμε παροχές) ή να παρεμποδισθούμε από τη συμμόρφωσή μας προς τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νόμο (όπως η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας).

Μεταβολή σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνον για τους σκοπούς, για τους οποίους τις συλλέξαμε, εκτός εάν θωρήσουμε ευλόγως ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν χρειασθεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για άλλον σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας δώσουμε εξηγήσεις για τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε, για το χρονικό διάστημα που θα φυλάσσονται οι προσωπικές πληροφορίες σας και θα ζητήσουμε τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας, εάν και εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

Σημειωτέον ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τις ανωτέρω αρχές, μόνο όταν τούτο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Πώς χρησιμοποιούμε ειδικότερα τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες

Οι «ειδικές κατηγορίες» ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών απαιτούν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Πρέπει να διαθέτουμε πρόσθετη αιτιολογία για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών. Εφαρμόζουμε κατάλληλη πολιτική που διασφαλίζει ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο για τη νόμιμη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Μπορούμε να επεξεργασθούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας.

2. Όταν χρειαζόμαστε να εκπληρώσουμε τις έννομές μας υποχρεώσεις ή να ασκήσουμε δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή σχέση.

3. Όπου απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως για τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής ίσων ευκαιριών (ή σε σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστημα).

Λιγότερο συχνά, μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτό το είδος πληροφοριών, όπου απαιτείται σε σχέση με νόμιμες αξιώσεις ή όπου απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων σας (ή των συμφερόντων κάποιου άλλου) και δεν είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που έχετε ήδη καταστήσει τις πληροφορίες δημόσιες.

Οι υποχρεώσεις μας ως εργοδότης

Θα χρησιμοποιήσουμε ειδικότερα τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:

· Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή ψυχική υγεία σας ή την κατάσταση αναπηρίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και να αξιολογήσουμε την ικανότητά σας να εργάζεσθε, να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές στον χώρο εργασίας, να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τις απουσίες λόγω ασθενείας και να διαχειριζόμαστε τις εν γένει παροχές.

· Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις σας, ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής ίσων ευκαιριών και η σύνταξη σχετικών αναφορών.

Χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας;

Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας εάν χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών σας, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική μας, εφόσον πρόκειται για εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας στο πεδίο της εργατικής, φορολογικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας ή την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στα ανωτέρω πεδία. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να ζητήσουμε την έγγραφη συγκατάθεσή σας ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ορισμένα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Σε περίπτωση που συμβεί, θα σας παράσχουμε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που θα θέλαμε, τον λόγο που τις χρειαζόμαστε, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τις αποθηκεύσουμε, ώστε να μπορείτε να εξετάσετε προσεκτικά εάν επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύμβασής σας μαζί μας ότι συμφωνείτε σε οποιοδήποτε αίτημα συγκατάθεσης από εμάς.

Πληροφορίες όσον αφορά ποινικές καταδίκες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες, μόνον όπου επιτρέπεται από τον νόμο. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και την εταιρική πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λιγότερο συχνά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με νόμιμες αξιώσεις, όπου είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα συμφέροντά σας (ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου) και δεν είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που έχετε ήδη καταστήσει τις πληροφορίες δημόσιες.

Δεν προβλέπουμε ότι θα διατηρήσουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες.

Θα συλλέγουμε μόνον πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της θέσης εργασίας και εφόσον επιτρέπεται εκ του νόμου να το πράξουμε. Εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο, θα συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ή πιθανόν να ενημερωθούμε για τέτοιες πληροφορίες απευθείας από εσάς κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων διενεργείται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να λάβει μια απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν σας κοινοποιήσαμε την σχετική απόφαση και τάσσοντας προθεσμία 21 ημερών προκειμένου να ζητήσετε επανεξέταση.

2. Εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας.

3. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, κατόπιν ρητής έγγραφης συγκατάθεσής σας, και εφόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των δικαιωμάτων σας.

Εάν λάβουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση ειδικότερα βάσει ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, πρέπει είτε να έχουμε τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας είτε η σχετική απόφαση να δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των δικαιωμάτων σας.

Δεν υπόκεισθε σε αποφάσεις, οι οποίες θα σας θίγουν έχοντας ληφθεί αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας, εκτός και εάν συντρέχει νόμιμος λόγος και σας έχουμε ειδοποιήσει σχετικώς.

Ανταλλαγή δεδομένων

Ενδέχεται να χρειαστεί να ανταλλάξουμε τα δεδομένα σας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών και άλλων εταιριών του ομίλου.

Απαιτούμε από τους τρίτους να σέβονται το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός της ΕΕ. Σε αυτή τη περίπτωση να αναμένετε ίδιο βαθμό προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας.

Γιατί μπορεί ανταλλάξετε προσωπικές πληροφορίες μου με τρίτους;

Θα ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτους σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από τη νομοθεσία, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη διαχείριση της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης ή εάν έχουμε άλλο έννομο συμφέρον για να το πράξουμε.

Ποιοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τις προσωπικές μου πληροφορίες;

«Τρίτοι» νοούνται οι πάροχοι υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των εργολάβων/αναδόχων και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) και άλλες εταιρίες εντός του ομίλου. Ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών και άλλες εταιρείες του ομίλου: αναγγελία πρόσληψης και μισθοδοσία, διοίκηση προσωπικού, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και πολλά άλλα.

Πόσο ασφαλής είναι η διαβίβαση των πληροφοριών μου σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και άλλες εταιρίες του ομίλου;

Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες εταιρίες του ομίλου πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις εταιρικές πολιτικές. Δεν επιτρέπεται οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες μας.

Τι ισχύει για άλλα τρίτα μέρη;

Μπορούμε να ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με άλλους τρίτους, όπως, για παράδειγμα, σε ενδεχόμενη πώληση ή αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Μπορεί επίσης να ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με ρυθμιστικές αρχές ή άλλως προς συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία.

Διαβίβαση πληροφοριών εκτός της ΕΕ

Θα διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς προς χώρες εκτός της ΕΕ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

· εάν ανταλλάσσουμε δεδομένα με τις εταιρείες του ομίλου μας που εδρεύουν εκτός της ΕΕ. Μπορείτε να δείτε ενημερωμένη λίστα με τις διάφορες εταιρείες του ομίλου στη διεύθυνση www.froneri.com,

· εάν χρησιμοποιούμε πληροφοριακό σύστημα ή υπηρεσία μηχανογραφικής υποστήριξης που φιλοξενείται (χρησιμοποιεί διακομιστές εγκατεστημένους) εκτός της ΕΕ ή εάν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης και πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται εκτός της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, για την υποστήριξη της μηχανογράφησης και του δικτύου μας,

· εάν χρησιμοποιούμε άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ ή οι οποίοι χρησιμοποιούν μηχανογραφικά συστήματα ή υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης εκτός της ΕΕ (όπως, για τη διεξαγωγή εκ μέρους μας έρευνας για το προσωπικό).

Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας απολαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τυγχάνουν επεξεργασίας από τους τρίτους κατά τρόπο που είναι σύμφωνος και σέβεται την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μέτρα αυτά είναι: (i) η διασφάλιση ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα έχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σημαίνει ότι η εν λόγω χώρα θεωρείται επαρκής για τη διαβίβαση δεδομένων ή (ii) η χρήση των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την επαρκή προστασία των δεδομένων ή (iii) εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικές φορές στηριζόμαστε σε εγκεκριμένα συστήματα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία που λαμβάνει τα δεδομένα έχει πιστοποιήσει επαρκώς τις δραστηριότητές της όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων (κατά την ημερομηνία της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου, αυτό περιλαμβάνει την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, λεπτομέρειες της οποίας διατίθενται εδώ: www.privacyshield.gov ). Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιούμε κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, μπορείτε να τις αναζητήσετε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε λάβει μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Τυχόν τρίτοι θα επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες μας και σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συμφωνία να επεξεργάζονται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να τις κρατούν ασφαλείς.

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπουμε την τυχαία απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας, τη χρήση ή την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, την τροποποίηση ή την γνωστοποίησή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους/ανάδοχους και άλλους τρίτους που είναι απολύτως απαραίτητο να τις γνωρίζουν για τους σκοπούς της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Τα εν λόγω πρόσωπα επεξεργάζονται αποκλειστικά τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες μας και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε εικαζόμενης παραβίασης της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τόσο εσάς όσο και κάθε ρυθμιστική αρχή για κάθε εικαζόμενη παράβαση σε όσες περιπτώσεις επιβάλλεται από τον νόμο.

Διατήρηση δεδομένων

Πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες μου;

Θα τηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν αποκλειστικώς για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης νομίμων και λογιστικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων σχετικά με τη σύνταξη/υποβολή εκθέσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα χρονικά διαστήματα διατήρησης για διαφορετικούς λόγους των προσωπικών πληροφοριών σας περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική διατήρησης και διατίθεται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου διαστήματος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ζημίας εξαιτίας της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή της γνωστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και το εάν μπορούμε να επιτύχουμε τους συγκεκριμένους σκοπούς με άλλα μέσα, καθώς και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να καταστήσουμε ανώνυμες τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, ώστε να μην δύνανται πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιούμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας. Εάν δεν είστε πλέον υπάλληλος, εργαζόμενος ή εργολάβος/ανάδοχος της εταιρίας, θα διατηρήσουμε και θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και την εταιρική πολιτική διατήρησης δεδομένων.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού

Καθήκον σας να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές

Είναι σημαντικό να τηρούμε ακριβή και επικαιροποιημένα τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα:

Εάν επιθυμείτε να επανεξετάσετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή να ζητήσετε τη διαβίβαση αντιγράφου τους προς τρίτους, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με τον εκπρόσωπο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Συνήθως δεν χρεώνεται αμοιβή

Δεν χρειάζεται να καταβάλετε αμοιβή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα). Ενδέχεται, ωστόσο, να σας χρεώσουμε με εύλογη αμοιβή εάν το αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας στις περιπτώσεις αυτές.

Τι θα χρειαστούμε από εσάς

Μπορεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα πρόσβασής σας στις εν λόγω πληροφορίες (ή να ασκήσετε κάθε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα ακόμη προσήκον μέτρο ασφάλειας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν δεν κοινοποιούνται σε πρόσωπο που δεν νομιμοποιείται να τις λάβει.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να έχετε δώσει σύμφωνα με τον νόμο τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Μόλις λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε εφεξής την επεξεργασία των πληροφοριών για τον σκοπό ή τους σκοπούς, για τους οποίους αρχικά είχατε συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

LACTA, MERENDA, OREO, MILKA, TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

BOSS, NIRVANA, MAGNUM, PIRULO, ALOMA, KITKAT, MOVENPICK, FAMILIA HIT, COOL & ZERO, COCKTAIL, LA CREMERIA are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under licence